Samenstelling

De Gecoro is door de Vlaamse overheid in het leven geroepen met als doel de kwaliteit van het gemeentelijk ruimtelijke ordeningsbeleid te bevorderen en een maatschappelijk draagvlak te creëren voor dat beleid. In het luik 'samenstelling' van deze website vindt u informatie over wie er in de gecoro mag zetelen, hoe de maatschappelijke representatie moet gebeuren en wat de wet zegt over het evenwicht tussen mannen en vrouwen.

De Gecoro kan haar werk pas doen als een aantal basisvoorwaarden vervuld zijn. Dat bleek ook uit het rapport dat Tom Coppens (Artesis-UA) en Joris Voets (UGent) in oktober 2012 in opdracht van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) maakten. Ze baseerden hun onderzoek op rondetafelgesprekken met Gecoro-leden uit alle Vlaamse provincies. De belangrijkste conclusies werden verwerkt in de hierna volgende richtlijnen.

Evenwicht en diversiteit

In een Gecoro is zowel plaats voor deskundigen als voor geïnteresseerde burgers. De gemeenteraad is bevoegd voor de samenstelling en houdt daarbij rekening met bestaande evenwichten.

Enkele concrete aanbevelingen:

  • In de adviesraad zetelen vertegenwoordigers van uiteenlopende maatschappelijke geledingen.
  • Mannen en vrouwen houden elkaar zo goed mogelijk in balans. Minstens 1/3 van de leden behoort tot het andere geslacht.
  • De gecoro is bij voorkeur zoveel mogelijk een afspiegeling van de lokale samenleving en dit inzake leeftijd, afkomst en sociale klasse.
Deskundige in ruime zin

Het decreet bepaalt dat minstens één op vier leden een expert moet zijn op het vlak van ruimtelijke planning. Dat kan een architect, een stedenbouwkundige of een ruimtelijk planner zijn, maar ook iemand die door interesse en ervaring inzicht in de materie heeft verworven.

Profiel van de voorzitter

De voorzitter is een onafhankelijke deskundige. Hij leidt de vergadering in goede banen en waakt erover dat het algemene op het persoonlijke belang primeert. De voorzitter wordt voorgedragen door het college van burgemeester en schepenen en benoemd door de gemeenteraad.

Profiel van de secretaris

De secretaris staat in voor de praktische organisatie. Hij is geen lid van de commissie en is dus niet stemgerechtigd. Hoewel dit niet hoeft, wordt de taak van secretaris dikwijls toevertrouwd aan de stedenbouwkundige ambtenaar van de gemeente. Met zijn dossierkennis is hij in veel gevallen de administratieve en logistieke motor van de Gecoro.

Maatschappelijke geledingen

Naast deskundigen kiest de gemeenteraad vertegenwoordigers uit de verschillende maatschappelijke geledingen. Bijvoorbeeld leden van natuurverenigingen en van organisaties die de belangen van landbouwers en zelfstandige ondernemers verdedigen. Hun bijdrage verhoogt de graad van participatie en creëert een breder draagvlak voor het ruimtelijk beleid.

Hoeveel leden telt de Gecoro?

Het aantal Gecoro-leden hangt af van het aantal inwoners van de gemeente. Bijgevoegde tabel illustreert dit en verduidelijkt tegelijk hoeveel deskundigen en maatschappelijke geledingen in de raad moeten opgenomen worden.

Wanneer worden nieuwe Gecoro’s samengesteld?

Een exacte termijn wordt daarvoor niet bepaald, maar binnen het kader van behoorlijk bestuur mag verwacht worden dat de procedure kort na de installatie van de nieuwe gemeenteraad van start gaat. De bestaande adviesraad blijft in functie tot een nieuwe of vernieuwde Gecoro werd samengesteld.

end faq

deze website is een initiatief van

 vvsg    vrp