Werking

De gecoro is door de Vlaamse overheid in het leven geroepen om de kwaliteit van het gemeentelijk ruimtelijke ordeningsbeleid te bevorderen en een maatschappelijk draagvlak te creëren voor dat beleid. De werking van de gecoro is geregeld in de codex op de ruimtelijke ordening (2010), een uitvoeringsbesluit en een deontologische code. Hieronder vindt u wettelijke bepalingen, tips en praktische richtlijnen voor een optimale werking van de gecoro.

Rol van de administratie

Noodzakelijke ondersteuning

De steun van de gemeentelijke administratie is onontbeerlijk voor een vlotte en efficiënte werking van de Gecoro. Dat de stedenbouwkundige ambtenaar van de gemeente dikwijls de rol van Gecoro-secretaris vervult is in dit verband illustratief. Zijn professionele knowhow is van cruciaal belang bij de voorbereiding van dossiers en bij de opbouw en formulering van adviezen.

Verder is een vlotte doorstroming van informatie naar leden van de gecoro een prioriteit. Die informatie kan verstuurd worden per post maar ook via moderne communicatiemiddelen. De gemeentelijke website gekoppeld aan een paswoord voor gecoro-leden kan hier een uitkomst bieden. Leden van de gecoro kunnen uiteraard ook toegevoegd worden aan de adreslijst voor uitnodigingen aan buurtvergaderingen en hoorzittingen.

Natuurlijk spanningsveld

Het is perfect mogelijk dat de Gecoro adviezen uitbrengt die tegen het gemeentelijk beleid indruisen. Als dat gebeurt, is de kans reëel dat de stedenbouwkundige ambtenaar of de gemeentesecretaris in een dubbelzinnige situatie terechtkomt. Hij moet de Gecoro immers helpen bij de uitbouw van een negatief advies over een project waar hij in een eerdere fase zelf bij betrokken was.

Gecoro-leden moeten zich bewust zijn van dit natuurlijk spanningsveld. Onder impuls van de voorzitter waken ze over de onafhankelijkheid van de adviesraad tegenover het college en de politiek.

Scheiding van bevoegdheden

Om de onafhankelijkheid van de adviesraad te garanderen heeft de Vlaamse overheid bepaald dat leden van het college of de gemeenteraad niet in de Gecoro van hun eigen stad of gemeente mogen zetelen. Net als ambtenaren en externe deskundigen mogen ze wel toelichting geven bij plannen en projecten. Eens de bespreking begint, zal de voorzitter hen evenwel vragen om de vergadering te verlaten.

Bijgevoegde tabel verduidelijkt wie al dan niet aan de bespreking, de beraadslaging en de stemming mag deelnemen.

end faq

Huishoudelijk reglement

Een reglement op maat

De regels waaraan Gecoro’s zich moeten houden werden vastgelegd in een door de Vlaamse regering opgestelde Deontologische Code. Daarnaast wordt van elke Gecoro verwacht dat die haar eigen huishoudelijk reglement opstelt, met eenparigheid van stemmen goedkeurt en aan de gemeenteraad voorlegt. Die keurt daarop het reglement goed, of stuurt het met kritische opmerkingen terug naar de Gecoro.

Er bestaat geen kant-en-klaar model van het huishoudelijk reglement.
Artikel 10 van het Besluit van de Vlaamse Regering bevat alleen de minimaal verplichte inhoud. De verdere uitwerking verschilt van Gecoro tot Gecoro.

Hoe wil de Gecoro werken?

Het antwoord op deze vraag bepaalt de inhoud van het huishoudelijk reglement. Behalve de interne werking regelt dat ook de samenwerking met de gemeentelijke diensten en met het college van burgemeester en schepenen.

De volgende thema’s komen vaak aan bod:

  • De wijze van agenderen en uitnodigen.
  • De uitwisseling van informatie tussen de gemeentelijke diensten en de Gecoro.
  • Welke vergunningsaanvragen voor advies worden voorgelegd.
  • Hoe met minderheidsstandpunten wordt omgegaan.
  • Hoe adviezen worden geformuleerd.
  • Welke ‘technische’ beslissingen buiten de vergaderingen om genomen mogen worden en wie daarvoor bevoegd is.
  • Wat er gebeurt als de (onder)voorzitter verhinderd of te laat is.
  • Welke feedback de gemeente geeft als ze een Gecoro-advies niet volgt.
end faq

Hoe komt een advies tot stand

Voorbereiding door de administratie

Om de werklast binnen de Gecoro te drukken worden de dossiers zoveel mogelijk door de administratie voorbereid. Bij bezwaarschriften gebeurt dit best door de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar of door de ontwerper van het bezwaarschrift. Het staat de Gecoro vrij om in zijn advies de voorbereide formulering al dan niet over te nemen.

Respect voor de deontologie

Als een Gecoro-lid, de partner waarmee hij wettelijk samenwoont of een van zijn verwanten tot in de tweede graad persoonlijk belang heeft bij een bepaald advies, ontstaat automatisch een schijn van belangenvermenging. Als dat het geval is, moet dat Gecoro-lid zich bij de bespreking van en de stemming over het agendapunt laten vervangen.

Opbouw naar eigen inzicht

Als het op de opbouw en formulering van adviezen aankomt, beschikt de Gecoro over een grote vrijheid. Daarnaast stuurt het type advies automatisch ook de opbouw. Zo zal een advies over de herontwikkeling van de kern van een gemeente strategischer van aard zijn dan een advies over een ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan. Verder spreekt het vanzelf dat inhoudelijk vergelijkbare adviesaanvragen best op een vergelijkbare manier worden behandeld en beantwoord.

Niet toespitsten op het juridisch aspect

Wanneer niet wordt ingegaan op een ingediend bezwaar kan dit leiden tot de volledige vernietiging van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) door de Raad van State. Dit betekent niet dat de gecoro uitsluitend of buiten proportie op het juridische moet focussen. Het volstaat dat het advies een afdoend, in een begrijpelijke taal geformuleerd antwoord biedt op het ingediende bezwaarschrift.

Advies op eigen initiatief

Tenslotte mag niet uit het oog verloren worden dat de Gecoro ook zelf initiatieven mag nemen en op eigen kracht advies kan uitbrengen, bijvoorbeeld over vergunningsaanvragen.

end faq

deze website is een initiatief van

 vvsg    vrp