Wettelijk kader

Met de oprichting van provinciale en gemeentelijke adviescommissies wou de Vlaamse Regering het lokale niveau een grotere autonomie geven bij het uittekenen van zijn ruimtelijk beleid. Dit binnen het kader van een grondige hervorming van de ruimtelijke planning.

Sinds 1996 werden diverse decreten en uitvoeringsbesluiten uitgevaardigd en toegelicht. Samen met de rechtspraak ter zake vormen ze het wettelijk kader waarbinnen Gecoro’s vandaag functioneren. Via onderstaande links krijgt u toegang tot de teksten.

www.ruimtelijkeordening.be
Dit is de referentiesite over ruimtelijke ordening in Vlaanderen. Naast de globale wet- en regelgeving vindt u hier deze wettelijke bepalingen over Gecoro’s:

  • Het decreet zoals opgenomen in artikel 1.3.3 en 1.3.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
  • Het uitvoeringsbesluit over de organisatie en de werking van Procoro's en de Gecoro's.
  • De basistekst voor een deontologische code. Naargelang de situatie kunnen Gecoro’s die verder aanvullen.

 

De Gecoro: 10 jaar adviespraktijk in de rechtspraak
Deze bijdrage uit het Tijdschrift voor Milieurecht (2012/4) geeft een overzicht van de relevante rechtspraak met betrekking tot Gecoro’s.

deze website is een initiatief van

 vvsg    vrp